Cechy psychiczne człowieka a idee transhumanizmu

Beata Płonka

Celem obecnych rozwaz?an? jest spojrzenie na problem udoskonalania człowieka, this site a zwłaszcza jego cech psychicznych, z perspektywy nauk biologicznych. Wprowadzono wie?c uz?ywane w biologii rozro?z?nienie genotypu i fenotypu, definicje cech dziedzicznych i nabytych oraz antropologiczna? charakterystyke? gatunku Homo sapiens przez cechy specyficznie ludzkie. Perspektywa biologiczna (a zwłaszcza ewolucyjna) wskazuje na ogromne trudnos?ci w okres?leniu charakteru i zakresu moz?liwych ulepszen? naszego gatunku, co zwia?zane jest mie?dzy innymi z problematyka? normy biologicznej oraz psychicznej. Wiele uwagi pos?wie?cono złoz?onym zalez?nos?ciom mie?dzy genotypem i fenotypem w z?ywych organizmach, wyraz?aja?cym sie? m.in. przez polimorfizm oraz efekty epigenetyczne, a takz?e zwia?zkom mie?dzy genami i cechami psychicznymi człowieka. Ostatecznie stwierdzono, z?e udoskonalanie np. zdolnos?ci poznawczych wymaga pełnego zrozumienia tych zwia?zko?w i zalez?nos?ci, uwzgle?dniaja?cego takz?e ro?z?nice indywidualne, kto?re wcia?z? jest jednak dla nas nieosia?galne.

Słowa kluczowe: cechy psychiczne, efekty epigenetyczne, fenotyp, genotyp, norma biologiczna

doi: 10.14746/eip.2015.1.12